Mielenosoitus Helsingissä 2.9.2011

  • WilleWau

Mielelläni jaan tällaista tietoa edelleen:

Tervetuloa mukaan kyseenalaistamaan vakiintunutta maan tapaa. Laita myös halutessasi sanaa kiertämään omissa verkostoissasi. Kiitos.

* * * * * * * * *

Ajankohta
2. syyskuuta 2011 · 10:00 - 17:00

Paikka:
THL:n päärakennuksen pihalla
Mannerheimintie 166
Helsinki, Finland

Lisätietoa "THL:n JOHTO ON EROTETTAVA!" - mielenosoituksesta:
http://www.facebook.com/event.php?eid=250828651614309

* * * * * * * * *

Lue lisää Pandremix-rokotetta koskien ja osallistu keskusteluun:

THL teki väärin H1N1-rokotteen kanssa!
http://www.facebook.com/group.php?gid=148412991850046&v=wall[/i]

.
Eikä tässä kaikki.

Tulin tutustuneeksi jonkin verran tuohon nanoteknologiasiaan. Olen täysin maallikko, joten lähestymistapani on hyvin colombomainen.

Käsittääkseni on olemassa vahva epäilys siitä, että rokotteessa käytetty nanoteknologiaan pohjautuva adjuvantti eli Wikipedian mukaan apu-/tehosteaine olisi syypää narkolepsiaan sairastumisille.

Kävikö nyt niin, että tieto nanoteknologiavaaroista olikin rokotetta hankittaessa väärällä organisaatioilla eikä tieto maan tavan mukaisesti kulkenutkaan?

Tosin en osaa arvioida, onko 3 vuotta aikaa tarpeeksi tiedon varmalle siirtymiselle Suomessa?

><

KIRJALLINEN KYSYMYS 1145/2006 vp

Tarkistamaton versio 1.1 KK 1145/2006 vp - Oras Tynkkynen /vihr
Nanohiukkasten vaikutukset

Eduskunnan puhemiehelle

Nanometri on miljoonasosa millimetristä. Nanoteknologialla pystytään muokkaamaan aineita atomitasolla. Nanohiukkasiksi lasketaan alle 40 nanometrin kokoiset hiukkaset, ja ultrapieniksi hiukkasiksi kutsutaan alle 100 nanometrin kokoisia hiukkasia.

Nanoteknologialla arvioidaan olevan tulevaisuudessa merkittäviä mahdollisuuksia. Sen avulla toivotaan voitavan kehittää kestävämpiä ja kevyempiä materiaaleja. Näin saadaan mahdollisesti mm. tehokkaampia aurinkopaneeleja, polttokennoja, akkuja ja sähkönsiirtoverkkoja. Elektroniikassa nanoteknologia voi mahdollistaa entistä pienemmät komponentit.

Markkinoilla on jo nyt nanoteknologiaa soveltavia tuotteita. Euroopan komission vastauksessa Euroopan parlamentissa esitettyyn kirjalliseen kysymykseen (E-2811/06EN) todetaan, että noin viisi prosenttia Euroopan unionissa markkinoitavista kosmetiikkatuotteista sisältää nanohiukkasia. Luvun odotetaan nousevan.

Nanoteknologiaa hyödynnetään mm. jääkiekkomailoissa, aurinkovoiteissa ja puhdistusaineissa. Jotkin kotona tehtävät raskaustestit käyttävät hyväkseen heijastavia nanohiukkasia. Antibakteerisina markkinoitavat ruuan säilytysastiat on päällystetty nanohiukkasia sisältävillä yhdisteillä. Teknologiaa käytetään myös elektroniikassa ja kodinkoneissa. Uudet mikroprosessorit ja flash-muistit perustuvat nanoteknologiaan.

Nanoteknologian kehittämiseen käytettiin maailmassa rahaa vuonna 2004 noin 10 miljardia euroa. Kymmenessä vuodessa teollisuudenala voi paisua jopa 2 600 miljardin euron arvoiseksi.

Nopeasti laajenevasta käytöstä huolimatta nanohiukkasten terveysvaikutuksia ei tunneta riittävästi. Nykyisin vain noin viisi prosenttia nanotekniikan tutkimusrahoituksesta on suunnattu terveysvaikutusten ja riskien arviointiin.

Jo tähän mennessä joidenkin nanohiukkasten on havaittu olevan terveydelle haitallisia. Esimerkiksi Saksassa 77 ihmistä sai vakavia hengitystieoireita käytettyään Magic Nano -puhdistusainetta. Osa heistä joutui sairaalahoitoon keuhkopöhön takia.

Työterveyslaitoksen asiantuntijalausunnon mukaan vuoteen 2015 mennessä teollisuudessa nanohiukkasille altistuu maailmanlaajuisesti noin kaksi miljoonaa ihmistä. Nanohiukkaset voivat aiheuttaa myös muita riskejä, kuten esimerkiksi ennakoimattomia räjähdysvaaroja työpaikoilla.

Ihmiset altistuvat nanohiukkasille tulevaisuudessa entistä laajemmin esimerkiksi kodeissaan ja liikenteessä. Englannin tiedeakatemian julkaiseman tutkimuksen mukaan varovaisuusperiaatteen noudattaminen ja mahdollisten terveysvaikutusten tarkka arviointi on välttämätöntä ennen kuin nanoteknologian sovelluksia tuodaan markkinoille.

Nanohiukkasten tiedetään olevan potentiaalisesti normaalikokoisia hiukkasia haitallisempia. Nanohiukkaset voivat kerääntyä eläviin soluihin hengityksen ja ihon lisäksi myös ruuansulatuksen kautta. Nanohiukkaset voivat myös ohittaa immuunipuolustusjärjestelmän ja reagoida haitallisesti elimistön proteiinien kanssa.

Nanohiukkasten vaikutukset hengityselimiin saattavat olla vaarallisia. Hiukkasia on usein verrattu asbestiin, jonka haitat paljastuivat vasta vuosikymmenten käytön ja valtavien inhimillisten ja taloudellisten haittojen jälkeen.

EU:n REACH-kemikaalilainsäädännön odotetaan puuttuvan nanohiukkasten käyttöön. On kuitenkin epäselvää, riittävätkö REACHin säädökset näiden aivan uudentyyppisten aineiden riskien kartoittamiseen. Paljon riippuu myös tutkimusrahoituksen kohdentamisesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä minimoidakseen nanohiukkasten ihmisten terveydelle aiheuttamat riskit ja miten hallitus on varautunut ihmisten mahdollisesti lisääntyvään altistukseen nanohiukkasille?

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2007
Oras Tynkkynen /vihr

* * * * * *

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Oras Tynkkysen /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1145/2006 vp:

Mitä hallitus aikoo tehdä minimoidakseen nanohiukkasten ihmisten terveydelle aiheuttamat riskit ja miten hallitus on varautunut ihmisten mahdollisesti lisääntyvään altistukseen nanohiukkasille?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:[/i]

- ministeri Hyssälän antama vastaus löytynee eduskunnan internet-sivustolta. Tähän se ei valitettavasti mahtunut.

><

Mielenkiintoista on kuulla aiheesta lisää.

1 kommentti

WilleWau

29.8.2011 14:29

"Nanohiukkasilla tarkoitetaan nanomittakaavan (yleensä alle 100 nanometrin) partikkeleita, joilla on normaalihiukkasiin verrattuna erilaisia ominaisuuksia. Nanohiukkasten ominaisuudet perustuvat mm. niiden suureen pinta-ala / massasuhteeseen ja eräisiin fysikaalisiin ominaisuuksiin. Lisäksi niiden ominaisuudet vaihtelevat materiaalin partikkelikoon mukaan. Biologisten vaikutusten kannalta on lisäksi olennaista nanohiukkasten suurempi kudosten läpäisykyky.

Ihmisen elimistö on mukautunut nanohiukkasten olemassaoloon. On arvioitu, että yksi kuutiosenttimetri ympärillämme olevaa ilmaa sisältää noin 100 000 luonnon prosesseista peräisin olevaa nanohiukkasta, joita kertyy ilmaan palamisen ja pintojen ja maaperän kulumisen seurauksena. Eräät ilmakehän ilmiöt voivat myös aiheuttaa hiukkasten syntymistä. Ihmisen toiminnan aikaansaamien nanohiukkasten määrä on häviävän pieni verrattuna luonnosta peräisin olevien hiukkasten määrään.

Nanohiukkasia käytetään enenevässä määrin lukuisissa erilaisissa sovellutuksissa. Käytön lisääntyessä tulee kiinnittää myös huomiota nanohiukkasten terveysvaikutuksiin. Tällä hetkellä vaikeutena on kuitenkin tutkimustiedon ja analyysimenetelmien puuttuminen, joilla voitaisiin selvittää ennakoitujen riskien käytännön merkitys. Nykytiedon ja kokemusten perusteella työturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat tärkeimpiä, ja nanohiukkasia on käsiteltävä turvallisuuskysymysten osalta kuten muita uusia kemikaaleja. Tähän mennessä ei ole tullut esiin tapauksia, joissa nanopartikkelien käytön on todettu aiheuttavan terveyshaittoja.

Nykyinen kansallinen ja EY-lainsäädäntö antavat mahdollisuuden puuttua myös nanomateriaalien aiheuttamiin terveyshaittoihin. Terveyttä suojelevan lainsäädännön nojalla voidaan antaa määräyksiä tapauskohtaisesti mahdollisen haitan estämiseksi. Materiaalin kokoluokalla ei lainsäädännön kannalta ole merkitystä. Tällaista lainsäädäntöä on annettu terveydensuojelusta, ympäristönsuojelusta, työsuojelusta, tuoteturvallisuudesta sekä useista tuoteryhmistä, kuten kemikaalit, lääkkeet, lääkinnälliset laitteet, elintarvikkeet ja niin edelleen.

Terveyshaittojen torjunnasta annetun lainsäädännön soveltamisesta voidaan mainita esimerkkinä "Magic Nano" niminen puhdistusaine, joka vedettiin Saksassa pois markkinoilta sen aiheuttamien terveyshaittojen takia. Jälkikäteen kuitenkin ilmeni, että se ei nimestään huolimatta sisältänyt nanopartikkeleita, vaan haitat aiheutuivat valmisteen sisältämästä liuottimesta.

Nykyinen tiedon ja hyväksyttyjen tutkimusmenetelmien puute nanomateriaalien ominaisuuksien testaamiseksi ja arvioimiseksi vaikuttaa kuitenkin siihen, että tarkoituksellisesti valmistettuihin nanomateriaaleihin ei lainsäädännön keinoin voida puuttua ennakkovalvonnan keinoin. Se tulee olemaan mahdollista vasta sen jälkeen, kun kansainvälisesti kehitetään yhteiset tutkimus ja riskinarviointimenetelmät ja -kriteerit näille materiaaleille. Tämän jälkeen myös nykyisin voimassa oleva tuotelainsäädäntö antaa mahdollisuuden ko. materiaalien ennakkovalvontaan.

Kansallisesti Suomen Akatemia ja Tekes ovat käynnistäneet nanoteknologian tutkimus- ja teknologiaohjelmat, joissa selvitetään myös turvallisuuskysymyksiä. Suomalaiset tutkijat (mm. Työterveyslaitos, VTT) osallistuvat aktiivisesti EU:n tutkimushankkeisiin. EU:lle on laadittu nanoteknologioiden toimintasuunnitelma, jossa turvallisuuskysymyksiin liittyvä kansainvälinen yhteistyö on keskeisessä asemassa. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella järjestettiin 14.-15.9.2006 Espoon Innopolissa nanoteknologioiden turvallisuuskysymyksiin varautumista selvittävä konferenssi Nanotechnologies - Safety for Success. Opetusministeriö on perustanut Kansallisen nanotieteen yhteisfoorumin edistämään ja koordinoimaan hallinnonalojen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, ja Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä hallinnonalansa toimijoiden välistä yhteistyöverkkoa. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva Työterveyslaitos järjestää joulukuussa 2007 kansainvälisen konferenssin, jossa käsitellään nanopartikkelien käytön työturvallisuutta edistäviä toimia. Työterveyslaitos osallistuu lisäksi OECD:n nanohiukkasten turvallisuuskysymyksiä käsittelevään työhön.

Nanomateriaaleihin on kiinnitetty huomiota myös pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelman mukaisessa "Kansallisessa vaarallisia kemikaaleja koskevassa ohjelmassa" (Suomen ympäristö 49/2006), jossa todetaan, että ohjelman ohjausryhmä on tunnistanut uutena alueena nanomateriaaleihin liittyvät ympäristö- ja terveyskysymykset, joita on käsitelty mm. OECD:n kemikaaliohjelmassa ja EU:n ohjelmissa. Ohjausryhmä on suosituksessaan työsuojelun ja ympäristönsuojelun valvonnan tehostamisesta ottanut huomioon nanomateriaalit. Ohjausryhmä esittää että nanoteknologiaan ja -materiaaleihin liittyviin terveys- ja ympäristönäkökohtiin on lähivuosina kiinnitettävä erityistä huomiota.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2007
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä"

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
9 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi kirjoitusta

Jos sinulla ei ole vielä tunnusta Cityssä tai Facebookissa, luo tunnus Cityyn. Se käy käden käänteessä ja on täysin ilmaista.

Luo ilmainen tunnus