Huumetestit

Järkee vai ei?

Suomessa tehdään noin 10 000 huumetestiä vuodessa. Yhä useampi työntekijä pissaa valvojan katsellessa purkkiin.Työnantajat haluavat estää rikollisuutta ja parantaa yleistä turvallisuutta. Mutta: huumetestit ovat epätarkkoja. Lisäksi testien laillisuus on kyseenalainen. Kuinka niihin pitäisi suhtautua?

Huumetestibuumi alkoi Reaganin USA:ssa 80-luvulla. Nyt huumetestaus on Yhdysvalloissa miljardibisnestä. Euroopassa testit yleistyivät 1990-luvulla. Ruotsissa niitä tehdään 100 000 vuodessa. Useassa maassa, kuten Saksassa ja Hollannissa, testejä ja niiden seuraamuksia säädellään tiukasti. Suomessa sen sijaan yritykset saavat toistaiseksi muun muassa irtisanoa mitä tahansa huumetta käyttäneen työntekijän.

Huumetestejä tehdään meillä noin 10 000 vuodessa. Työntekijöidensä virtsan huumepitoisuudet testaavat ainakin sellaiset suurfirmat kuin Fortum, Shell, osa SOK:sta, Sonera, Esso ja Sanoma Oy sekä tietyssä määrin Finnair. Yleisimmin tehdään ensin pikatesti ja positiiviset tulokset varmistetaan laboratoriotestillä. Tavallisimmin testataan amfetamiinit, opiaatit, kannabis ja bentsodiatsepaamit eli rauhoittavat lääkkeet. Tarkka tulos jää terveydenhuollon tietoon. Työnantajalle sen sijaan kerrotaan, onko työntekijä työkelpoinen vai ei.

Sanoma Oy:ssä testataan kaikki uudet työntekijät. Testaus on periaatteessa vapaaehtoista, mutta työterveyshuollosta kerrotaan, että "jos haluaa saada työpaikan, kyllä me edellytämme, että näyte annetaan".

Jos tulos on positiivinen, työntekijän kanssa keskustellaan ja yritetään ohjata hoitoon. Käytännössä positiivinen huumetesti johtaa negatiiviseen työkelpoisuuslausuntoon.

Myös Soneralla huumetestit ovat osa työhöntulotarkastusta ja positiivinen tulos merkitsee irtisanomista. Shellillä testaus koskee sen sijaan kaikki työntekijöitä, ei ainoastaan uusia. Testeistä kieltäytyjiä ei kuitenkaan eroteta.

"Teemme kaikille työntekijäryhmille satunnaistestejä. Kun tämä politiikka laitettiin käytäntöön, shelliläisiä pyydettiin allekirjoittamaan suostumus. Kaikki eivät paperia palauttaneet, eikä se vaikuttanut heidän työsuhteeseensa", sanoo henkilöstöjohtaja Liisa Rautsola.

Yksikään haastateltujen yritysten edustajista ei maininnut, että firmassa olisi ollut erityisiä ongelmia huumeidenkäytön suhteen. Kiinni jääneitä oli ollut hyvin vähän, Shellillä ei yhtään. Syy testeihin löytyikin muualta kuin todetusta huumeongelmasta. Esimerkiksi Sanoma Oy ja Sonera ilmoittivat testaavansa työntekijänsä poliittisista tai moraalisista syistä.

"Tämä on huumepoliittinen kannanotto. Huumeidenkäyttö ei ole Suomessa laillistettua ja näin ollen emme halua huumeita työpaikalle. Hyvin pitkälle tämä on viestintäpoliittinen asia työhöntulijoille", sanotaan Sanoma Oy:n työterveyshuollosta.

Toimitusjohtaja Seppo Kievari vahvistaa linjan. "Talonpoikaisjärki sanoo, että meidän palveluksessa ei haluta, että on huumeita."

"Huumeita voi saada vain rikollisella tavalla", kuittaa puolestaan Soneran henkilöstöjohtaja Juha Pentti.

Mutkia matkaan

Valtiotieteilijä Heikki Bothas tutki gradussaan kahdeksan suomalaisyrityksen huumetestejä. Hän selvitti perustelut huumetestien tekemiseen ja vertasi niitä erilaisiin tutkimustietoihin. Hänen mukaansa faktat eivät tue perusteluja.

"Rikollisuuden ehkäisy oli monen yrityksen pääsyynä huumetesteille. Tätä ei voi perustella asiatiedoin. Sen sijaan taustalta löytyvät yleiset mielikuvat huumeista. Nämä ovat paljolti median luomia ja välittämiä", sanoo Bothas.

Hän ei syytä mediaa täysin väärin perustein, sillä tutkimuksissa on todettu, että median julkaisemien huumejuttujen näkökulma liikkuu voittopuolisesti rikollisuudessa ja huumeriippuvuudessa. Tietolähteenäkin käytetään eniten poliisiviranomaisia.

Myös useat tätä juttua varten haastatellut yritysten edustajat sanoivat ennaltaehkäisevänsä huumeisiin liittyvää oheisrikollisuutta eliminoimalla huumeidenkäyttäjät keskuudestaan.

"Huumeidenkäyttö on ilman muuta yksilöä, yhteisöä ja omaisuutta koskeva asia. Siihen liittyy huumeiden hankkiminen ja sen rahoitus", selostaa muun muassa huumetestejä julkisesti kannattavan Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton asiantuntijalääkäri Kari Kaukinen.

Huumetestien rikollisuudenehkäisytehoon liittyy useita vääriä käsityksiä. Vaikka huumeidenkäyttö itsessään on rikollista, suurimpaan osaan siitä ei liity huumeidenkäyttöön assosioitavia omaisuus- tai väkivaltarikoksia – ja juuri näiden ehkäisemisellä yritykset tavallisemmin huumetestejään perustelevat. Esimerkiksi huumeiden ns. viihdekäytön tai kontrolloidun kannabiksen käytön ei voi tutkimustietojen nojalla väittää johtavan muuhun rikollisuuteen. Ainoastaan varsinaisen ongelmakäytön ja muun rikollisuuden yhteys on selkeästi todettu.

"Huumeisiin liittyvä rikollisuus on yhteydessä muunkinlaiseen syrjäytymiseen, eikä tätä ryhmää juuri näe työelämässä. Lisäksi suuri osa etenkin mietojen huumeiden käytöstä rahoitetaan täysin laillisilla tuloilla", lisää huumerikollisuutta tutkinut Aarne Kinnunen.

Käryn hinta 1 500 000 markkaa

Lakisääteisiä huumetestejä vaatii rikollisuuden torjuntaan vedoten myös sisäministeri Ville Itälä. Hänen mukaansa huumeidenkäyttäjiä, jotka monesti ovat fiksuja, hyvässä asemassa ja koulutettuja, on yritetty järjestäytyneen rikollisuuden toimesta sijoittaa muun muassa lentokentille, yrityksiin ja pankkeihin.

"Todennäköisesti ihmiset menevät muista syistä töihin kuin palvellakseen rikollisorganisaatioita. Tietojen luovuttamista toki tapahtuu, mutta jos yhteiskunnan kannalta keskeisille paikoille haluttaisiin soluttaa ihmisiä, sinne tuskin sijoitettaisiin huumeiden käyttäjiä", arvioi Kari Kaukinen.

Huumetestejä tulkitaan myös hyvin yksioikoisesti - eri huumeiden välillä ei tehdä eroa.

Löytyi verestä sitten kannabista tai heroiinia, työntekijä katsotaan joko työkelvottomaksi tai ohjataan hoitoon. Tämä ei ainakaan työkyvyn tai työturvallisuuden kannalta ole perustelua, sillä eri huumeiden vaikutukset ovat hyvin erityyppisiä. Voidaankin kysyä, onko terveydenhoitajalla oikeus määritellä esimerkiksi ekstaasia vapaa-aikanaan käyttävä copywriter työkyvyttömäksi, mikäli tämä muuten suoriutuu työtehtävistään? Huumeidenkäyttäjien irtisanominen näyttää vesittävän Suomen huumestrategiaa, jossa syrjäytymisen ehkäisy on tärkeä tavoite. Mikä tehokkaammin edistäisi syrjäytymistä kuin työpaikan menettäminen?

Kun tarkka lainsäädäntö puuttuu, liikutaan huumetesteissä usein laillisuuden ja laittomuuden hämärällä rajamaalla. Jo perustuslaissa kielletään puuttuminen henkilön yksityisyyteen. Lisäksi laki yksityisyyden suojasta työelämässä antaa työnantajalle oikeuden kerätä vain työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja työntekijöistään. Kuinka tarpeellista on esimerkiksi saada tietää, käyttääkö sihteeri kannabista tai rauhoittavia? Vaikka tiedon saakin virallisesti vain terveydenhuoltohenkilöstö, lausunto työkelvottomuudesta kertonee saman asian.

Kaikki työntekijää koskevat tiedot on lain mukaan kerättävä työntekijältä itseltään. Jos niitä kerätään muulla tavalla, on työntekijän annettava suostumuksensa. Kun uhattuna on työpaikka, on helppo arvata, kuinka helposti suostumus irtoaa.

Bothaksen mukaan ainoa faktoilla perusteltavissa oleva syy huumetesteihin on yleinen turvallisuus. Joissain yrityksissä testataankin vain vaarallisen työn tekijät.

Finnairilta sen sijaan kerrotaan, ettei uusia työntekijöitä testata säännönmukaisesti eikä pistokokeita tehdä. Huumetestit kuitenkin ovat johtavan lääkärin Marja Siiran mukaan osaksi lentoturvallisuuteen liittyviä töitä tekevien terveydentilan tarkkailua.

Huumetestit eivät kuitenkaan takaa huumeettomuutta. Pikatesteissä tulee paljon sekä vääriä positiivisia että negatiivisia tuloksia. Kansanterveyslaitoksen huumetutkimuksen johtajan Timo Seppälän mukaan todennäköisyys, että positiivisen testituloksen antaja on huumeenkäyttäjä, on sitä pienempi mitä harvempi testatuista käyttää huumeita. Jos esimerkiksi testataan opiaattien, eli lähinnä heroiiinin, käyttäjiä suomalaisesta väestöstä, jossa opiaattien onglemakäyttäjiä on noin 0,1 prosenttia, saadaan tuhatta seulottua kohden keskimäärin yksi oikea ja 20 väärää positiivista testitulosta.

Testeissä voi myös huijata. Negatiivisen tuloksen voi saada esimerkiksi keittosuolan, saippualiuosten tai viinietikan avulla. Usein virtsatestiä valvotaan, mutta internetistä voi tilata ainetta, joka esimerkiksi kynnen alle säilöttynä ja pissapurkkiin tipautettuna sekoittaa näytteen. Vaikka positiivisen testituloksen tarkempi varmistusanalyysi on suhteellisen luotettava, siinäkin voi tulla virheitä: esimerkiksi Parkinsonin taudin hoitoon käytetystä selegiliinistä muodostuu elimistössä metamfetamiinia ja amfetamiinia.

Pikatestit eivät myöskään toimi kuten alkoholin puhallustesti: ne eivät kerro, onko ihminen päihtynyt testaushetkellä tai koska ja kuinka paljon huumeita on käytetty. Lisäksi monet vaarallisimmat huumeet näkyvät virtsassa kaikkein heikoimmin. Kannabis näkyy käyttömääristä riippuen jopa kuukauden, amfetamiinit 2-6, heroiini 1-3 ja LSD vain 0-3 päivää. Ekstaasi tulee näkyviin vain satunnaisesti, eivätkä useat design-amfetamiinit ollenkaan. Kiinni jää arvatenkin lähinnä kannabiksen tapakäyttäjiä.

Toki huumetestit paljastavat varmistusvaiheessa myös ne todelliset turvallisuusriskin aiheuttajat: huumeongelmaiset amfetamiini- ja opiaattiriippuvaiset. Huumeongelmaisia arvioidaan olevan korkeintaan 0,5 prosenttia 15-55-vuotiaista eli noin 15 000 suomalaista. Jos näistä kykenisi työelämässä toimimaan esimerkiksi 10 prosenttia, jäljelle jäisi tuhatviisisataa metsästettävää eli 0,05 prosenttia suomalaisista.

10 000 testilllä näiden ongelmakäyttäjien etsimisen hinnaksi muodostuu vähintään seitsemän ja puoli miljoonaa markkaa.

Siis: jos 0,05 prosentin arvio työelämässä vaikuttavista huumeriippuvaisista on oikea, 10 000 testissä löytyy viisi huumeriippuvaista. Näin ollen yhden käryn hinnaksi tulee 1 500 000 markkaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä istuu parhaillaan työryhmä, joka miettii uuden lainsäädännön tarvetta yritysten huumetestien vuoksi. Raportin on tarkoitus valmistua vuoden 2002 alussa.

Netissä velloo

Internetissä käydään paljon keskustelua huumetesteistä. Testejä pelkäävät nuoret aikuiset kysyvät vinkkejä testitulosten manipuloimiseksi. Poimimme puheenvuoroja www.paihdelinkki.fi keskusteluryhmästä.

Andrew: Käytän kannabistuotteita suhteellisen säännöllisesti, noin 5-10 paukkua eli 1-3 grammaa viikossa. Nyt mun pitääkin mennä testeihin, joten kysymys kuuluu: miten puhtaat seulat?!
Auttaako vesi? Sitruunamehu? Joku muu? Kauan pitäisi olla polttamatta jne jne???

Lemmy: Usean vesilitran juominen ennen testiä saattaa laimentaa virtsaasi ja hämätä testaajia, mutta polttosi vaikuttaa kohtalaisen säännölliseltä, että varmaan pitäisi olla polttamatta lähes kuukauden että saisi puhtaan näytteen. Kannabis näkyy 1-3 viikkoa. Vähintään. Sori!

Corpse: Yksi frendi joutui 6 tunnin varoitusajalla testeihin, aika runsaalla polttamisella. Se joi ihan älyttömästi vettä ja kävi koko ajan vessassa: tuloksesta tuli epäselvä. Myös b- tai c- vitamiinin syöminen auttaa. Mutta muista ottaa myös suoloja ettet juo pelkkää vettä ja suolisto kärsii.

Asiasta keskustellaan myös osoitteessa www.puolitotuus.com

16 kommenttia

olenko ainut..

13.11.2001 19:32

minä vaan mietin kun tuolla haseassa ihmisillä on koko ajan huumeita, eivätkä poliisit välitä, niin mitä me tavalliset ihmiset voimme tehdä. ovatko lapsemme turvassa, kuin joka puolella on huumeita ja rikollisuutta,

haluan tehdä jotakin asialle!

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Vapaa-aika-käyttäjä

11.2.2007 12:40

Tapa vaikka itsesi, idiootti.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Biolove

18.6.2007 19:05

OLENKO AINOA, et vissiin lukenut artikkeliä kovin tarkkaan sillä sekoitat nyt NARKOMAANIT ja huumerikolliset tavallisiin viihdekäyttäjiin.!! Itse en esimerkiksi juo alkoholia laisinkaan ja käytän vapaa-ajallani eri tuotteita häiritsemättä ketään ja pidän taloutta sekä perhettä tärkeimpänä. Mitä itse teet vapaa-ajallasi juotko esim. viinaa mikä on pahimpia huumeita joita tiedän???

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Hölmöä?

20.3.2008 01:00

"minä vaan mietin kun tuolla haseassa ihmisillä on koko ajan huumeita, eivätkä poliisit välitä, niin mitä me tavalliset ihmiset voimme tehdä. ovatko lapsemme turvassa, kuin joka puolella on huumeita ja rikollisuutta,"

Hesassa ihmisillä on myöskin puukkoja, aseita, viinaa, lääkkeitä ym pelottavaa laillista tavaraa. Jostain syystä nämä eivät pelota ketään, vaikka niitä on aivan yhtä helppoa käyttää väärin kuin huumeitakin. Alkoholi on Suomessa suurin syy rikoksiin, mm pahoinpitelyihin. Kuitenkin alkoholin reipaskin käyttö on 'normaalia', hyväksyttyä, toisinaan jopa suotavaa. Tämän vuoden puolella joku tutkija oli huolestunut kun musiikissa on viittauksia huumeisiin. Kuunnelkaapa suomalaista rockia ja laskekaa monessako kappaleessa on viittauksia alkoholin käyttöön. Suosittelen aloittamaan kappaleella "Juodaan viinaa".

Kuvittele mielessäsi tilanne jossa henkilö A sammuu kotiovelleen juotuaan liikaa ja henkilö B nukahtaa sohvalle poltettuaan kannabista. Kumpaa paheksut enemmän?

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Betsku

25.3.2008 18:29

vittu jos lasten puolesta pelkäätte niin älkää tehkö niitä.miks ihmiset tekee nykyään lapsia?vastaus:omaksi iloksi..maa on muutenki jo yli kansoitettua

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Betsku

25.3.2008 18:32

ja mitä ville itälää tulee niin kuunnelkaa steen1 biisi:"ville itälä pitäis ampuu,puukottaa ja kuristaa"

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

16v

30.10.2008 23:31

öö. mä oon polttau täs nyt 2 vuotta n. 5-10 paukut per päivä. jäin kiinni ekstaasinkäytöstä ja nyt mulla on joka viikko seulat. ekat seulat oli positiiviset molemmille mut seuraavana vklp poltin hittii pe la ja su. pe join ja söin tenoxei ja lyricoit ja la söin essoi ja dokasin. maanantaina oli puhtaat seulat.. eli kyl varmaa ryynitki jotenki auttaa. sen jälkee joka kerta ku oon essoi syöny ni oon menny 3 päivänä saunaa aamul ja illal ja syöny vitamiinei ja lääkkeit. seulat pysyny puhtaina. sama juttu poreen kans. kyllä aina keinot keksii :)

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kumma_kun_kaikki_on_varattu

6.8.2011 21:05

Näiden kommenttien perusteella "kohtuukäyttäjät" vaikuttavat todella fiksuilta, keskustelutaitoisilta, tasapainoisilta ja aikuismaisilta ihmisiltä...

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
4 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Ei_vauhkota

3.11.2011 01:26

Itse en käytä enkä aiokaan käyttää mitään laittomia aineita (enkä edes tupakkaa ja alkoholiakin vain rajatusti). Olin aiemmin vahvasti huumeita vastaan ja tavallaan olen vieläkin, varsinkin omalla kohdallani, mutta toisaalta mieli on muuttunut siihen suuntaan, että kyllä tuo on enimmäkseen ihmisen oma asia. Etenkin noiden lievempien aineiden tapauksessa, niistä kun ei yleensä koidu muille juuri haittaa.

Tietoa pitäisi kyllä ehdottomasti lisätä. Tavallisilla tallaajilla on naurettavan hämärät käsitykset päihdeasioista. Tämä on ehdottomasti haitallista. Eri aineiden käyttäjiin pitäisi suhtautua hyvin eri tavoilla, sillä eri aineilla on hyvin erilaiset vaikutukset. Kannabiksen käyttäjät ovat äärimmäisen harvoin aggressiivisia, mutta heillä saattaa olla huono arviointikyky, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Esimerkiksi amfetamiinin käyttäjä taas voi usein olla aggressiivinen ja vaarallinen, samoin kuin vaikka humalaiset.

Lisäksi eri aineiden vaaroista ihmisillä on todella huonoja käsityksia. Kannabis ei tietääkseni koskaan ole tappanut ketään ja se onkin sikäli varmaan turvallisimpia huumeita. Poikkeuksena jos sitä sekoitetaan johonkin muuhun. Yleisesti ottaen kadulta ostetut huumeet ovat aina suurempi riski kuin sama aine puhtaana. Ensinnäkin niitä usein jatketaan erilaisilla muilla aineilla (myrkyllisilläkin!), sekoitetaan keskenään, myydään yhtä ainetta jonkin toisen nimellä, jne. Puhdas LSD on varsin vaaratonta, mutta katu-LSD ei välttämättä ole edes aitoa LSD:tä, saati sitten puhdasta. Toiseksi ne ovat vain ylipäätään epähygieenisiä.

Käyttäjien ja mahdollisten tulevien käyttäjienkin kannalta oikea tieto olisi tärkeää: Jos koulu, vanhemmat ja media liioittelevat mietojen huumeiden riskejä, kapinallinen nuori näkee ja kuulee kavereiltaan, että jotkin väitteet esimerkiksi kannabiksesta eivät pidä paikkaansa, ja näin tekee helposti johtopäätöksen, että kaikki varoitukset ovat vääriä. Mainitsen erityisesti kannabiksen, koska käsitykseni mukaan silläkin on omat (joskus isotkin) haittansa, mutta koska auktoriteetit levittävät siitä pahasti liioiteltua tietoa, monet eivät ota näitä haittoja todesta. Rehellinen varoitus olisi paljon hyödyllisempää kuin demonisoiva pelottelu.

Kannatan itse huumeiden käytön laillistamista, en siksi että kannustaisin siihen, vaan yksinkertaisesti siksi, että uskon laittomuudesta olevan enemmän haittaa kuin hyötyä tässä tapauksessa. Esimerkiksi Portugalissa on ilmeisesti saatu varsin hyviä tuloksia laillistamisen avulla: valvonta helpottuu huomattavasti, ja käyttäjiä saadaan hoitoon helpommin, kun nämä eivät pelkää rangaistusta. Lisäksi ns. "kielletyn hedelmän" houkutus vähenee.

Tiedän, että monille tämä ehdotus kuulostaa järkyttävältä, mutta voitte itse tutustua Portugalin kokeilun tuloksiin. Kyseessä ei ole huumeiden hyväksyminen tai suosittelu, vaan järkiperäinen haittojen minimoiminen. Huumeiden käyttöä ei ole saatu missään kitkettyä voimakeinoin. Kieltolaki ei toiminut alkoholinkaan kohdalla, ei täällä eikä muuallakaan maailmassa. (Lähi-idässä se tuntuu toimivan, mutta kyseessä on kulttuuriero; siellä käytetään sen sijaan paikallista mietoa huumetta, khatia.) On korkea aika harkita uusia keinoja.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Think-alike

4.12.2011 17:14

^
Aijai, olipa nätisti artikuloitu.
Pelkkää riispektiä.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Jepajeejeejee

10.3.2012 11:37

Itse poltan pilveä välillä (1-6 kertaa/kk), myös essoa harvemmin käytän (max. 2 kertaa/kk), käyn koulua ja samaan aikaan töissä. Alkoholia en juo lainkaan, enkä polta tupakkaa. Vanhuksia autan tien yli ja kannan heidän ostoskassejaan jos näyttää painavilta. En ole rikosrekisterissä, velkaa minulla ei myöskään ole, vaikka asunto löytyy. Minua ei ole ikinä heitetty baarista ulos, enkä häiritse ketään. Essojakin ottaessa osaan olla hiljaa jos vaaditaan, en ota niin paljoa kerrallaan. Opiskelen siis yliopistossa, joten on turha selittää mitään kuinka kaikki viihdekäyttäjät ovat vajokkeja kun yksi on vajokki ja todistaa jopa kertomansa perusteella ettei todellakaan ole vain viihde käyttäjä..

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
5 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Zim000

22.11.2012 21:01

Mielestäni testaamisessa on ikävää se että jos ihmisellä on addiktiotaipumusta (joillain on, ja johtuu usein esim. hoitamattomasta ahdistuksesta) vaihtaa helposti miedoista, kuten esim kannabiksesta (jota en kyllä ole kenellekään suosittelemassa, kuten en muuten hoitamatonta ahdistustakaan) vahvoihin, kuten esimerkiksi viinaan, joka ei näy huumetestissä mutta sensijaan tappaa. Pilveä psykedeeliseksi huvikseen pössyttävät ehkä vaihtavat vaikka LSD'hen joka sekään ei juuri näy.

Olen kyllä myös sitä mieltä että niin kauan kuin työntekijä on työkykyinen, niin se mitä hän vapaa-ajallaan tekee ei työnantajalle kuulu; huumeidenkäyttö on toki laitonta, mutta mitä jos työnantaja haluaisi asentaa kamerat kotiisi varmistaakseen ettet hakkaa puolisoasi ja lapsiasi? Laitonta se on sekin ja moraalisesti tuomittavaa myös, mutta ihmisellä on oikeus asua, nukkua, ja myös pissiä yksityisesti ja ilman valvontaa. Itse ainakin kieltäytyisin huumetestistä jos suinkin voisin, en siksi että voisin jäädä mistään kiinni, vaan samasta syystä kuin en halua työnantajani asentavan kotiini valvontakameraa vaikken siellä mitään laitonta puuhaakaan.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 4 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Vähäisen v*tuttaa

24.2.2016 23:19

Itellä tuli just a-näyte positiivisena takaisin.. 15ng/ml oli kannabiksen hajoamistuotteita eli juuri rajalla et on positiivinen. Kolmeen viikkoon en ollut polttanut enkä ole polttanut sen jälkeenkään. Viinaan en ole koskenut vuosiin ja kaikki asiat on hoidettuna. Nyt meinaa vaan tuon testin takia mennä mahdollisuus työpaikkaan ja vuosien koulutus hukkaan. Riitautin ja halusin b-näytteen tutkittavaksi, vaikka eipä taida auttaa.. Ois vaan pitänyt pysyä viinassa ja oksennella ja tapella kaupungilla vapaapäivät kuten muutkin lainkuuliaiset.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
6 + 2 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

jantte12345678

12.7.2016 15:48

Aivan vittu kun ne ei tajua..:)

voi voi

24.3.2016 16:17

todellakin pyydän,ennakkoluuloinen kanaemo, käytä energiasi hyödyllisemmin, tutustu esim. entisiin käyttäjiin, tai ota ensin vähän edes selvää mistä ja kenestä,millaisista ihmisistä on kyse.ei tuolla kukaan sun lapsillesi huumeita tyrkytä.se on vastoin kaikkien periaatteita.tuttavapiiriisi kuuluu varmasti ainakin 1 käyttäjä,etkä sinä saa koskaan tietää kuka ja kuinka monta mahdollisesti? monilla omia lapsia.noi käsitykset ja mielikuvat käyttäjistä pitäisi korjata.alkoholi on edelleen tilastoissa vaarallisimmaksi todettu päihde.

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
7 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Qwerty888

16.6.2019 18:56

"Bentsodiatsepaami"

Vastaa kommenttiin

Vastaa kommenttiin

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
3 + 5 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
1 + 3 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi